PODCAST


Philosophize This!

Podcast giải thích những khái niệm về triết học.

Debatable with Nina and Kyle

Podcast của hai thành viên rất nổi tiếng trong cộng đồng tranh biện thế giới nói về tất cả mọi thứ liên quan tới tranh biện.

Dialogy Deep Dive

Podcast với những tập ngắn giải thích những kiến thực liên quan tới tranh biện

37th & the World

Podcast về Quan hệ Quốc tế của trường Georgetown